Start

Najnowsze wpisy:

 1. Dystrybutor falowników
  Dystrybutor falowników

  Rtęć katody paruje podczas pracy prostownika i po skropleniu się wraca z powrotem do naczynia katodowego. W ten sposób energia kinetyczna jonów dodatnich, uderzających w katodę jest zamieniana na energię cieplną, odprowadzaną na zewnątrz obiegiem termodynamicznym i nie powoduje zużycia i niszczenia katody. W związku z powyższym prostowniki rtęciowe cechują doskonałe własności przewodzenia bardzo dużych prądów zwarciowych bez uszkodzeń elementów zaworu oczywiście w założeniu, iż czas przepływu tych prądów będzie odpowiednio ograniczony działaniem urządzeń ochronnych. Pozwala to na stosowanie w układzie zabezpieczeń zespołów prostownikowych aparatów o konstrukcji analogicznej lub zbliżonej do stosowanych dla zabezpieczenia zwarciowego innych urządzeń energetycznych.

 2. Falowniki Hitachi
  Falowniki Hitachi

  Straty mechaniczne — powodowane tarciem w łożyskach. W maszynach ze szczotkami występują ponadto straty mechaniczne spowodowane tarciem szczotek o pierścienie ślizgowe lub o komutator.

  Straty wentylacyjne, które występują szczególnie wyraźnie w maszynach z przewietrzaniem własnym (wentylator na wale maszyny). Są one wywołane pokonywaniem oporu, jaki napotykają wentylator i wirnik przy obracaniu się w powietrzu.

  Straty w maszynach elektrycznych możemy także podzielić inaczej biorąc pod uwagę to, czy są one zależne od obciążenia.

 3. Falowniki
  Falowniki

  Osoba, której powierzony jest nadzór nad maszynami powinna kontrolować za pomocą amperomierzy wartości prądu w obwodzie głównym i ewentualnie w obwodzie wzbudzenia oraz za pomocą woltomierza — napięcie. Wartość prądu nie powinna być większa od wartości znamionowej (niewielkie i krótkotrwałe przeciążenie prądowe jest dopuszczalne), natomiast napięcie powinno mieć wartość znamionową.

  Maszynę należy w pewnych odstępach czasu dotknąć ręką celem sprawdzenia, czy cała maszyna lub poszczególne jej części nie nagrzewają się nadmiernie. Szczególnie należy uważać na nagrzewanie się maszyn nowych lub pracujących po raz pierwszy po remoncie.

  Największą uwagę należy zwracać na uzwojenia i łożyska, które mogą szybko się przegrzewać.

 4. Przemienniki częstotliwości
  Przemienniki częstotliwości

  Maszyny elektryczne powinny być stale utrzymywane w stanie jak największej czystości. W tym celu należy je wycierać z kurzu, brudu i smarów oraz przedmuchiwać. Ewentualne naloty rdzy należy usunąć, a części stalowe nie pokryte farbą zabezpieczyć przez nasmarowanie cienką warstwą wazeliny lub przez pomalowanie farbą chroniącą od rdzy. Nadpalone komutatory i pierścienie należy przeczyszczać drobnoziarnistym papierem szklistym (w żadnym razie nie korundowym ściernym) i przedmuchiwać. Nie należy natomiast naruszać politury komutatora ciemno-wiśniowego koloru. Należy dbać o to, ażeby w pobliżu maszyn elektrycznych nie były ustawiane żadne płyny żrące, przewoźne akumulatory kwasowe, przedmioty wydzielające pył, grzejniki przenośne itp. przedmioty, które w jakikolwiek sposób mogłyby spowodować zanieczyszczenie maszyny lub wpłynąć na uszkodzenie jej izolacji.

 5. Reduktory kątowe
  Reduktory kątowe

  Szczotki w maszynach elektrycznych zużywają się po pewnym czasie pracy i powinny być wymienione. Wymiana szczotek powinna nastąpić jeszcze przed zupełnym ich zużyciem, gdyż w przeciwnym przypadku mogą one spowodować uszkodzenie komutatora. Podczas wymiany należy stosować szczotki tego samego gatunku co szczotki zużyte lub takie, jakie są zalecane w dokumentacji. Przez zastosowanie szczotek innego gatunku można spowodować znaczne pogorszenie pracy komutatora.

  Po włożeniu nowej szczotki powinna ona być dotarta.

Leave a Reply